Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Foodbazar Statutair gevestigd te Langerak


versie 1.02.2014


Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten die verleend worden via de directe verkoop via de websites, bestelapp(s) van fysieke goederenen diensten en eventuele activiteiten m.b.t. Foodbazar.nl
 2. Wanneer in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling gedaan heeft, dit geldt telefonisch, per fax, per e-mail en via onze webwinkel of anderszins per elektronische media. De voorwaarden zijn ook van kracht bij andere verkoopactiviteiten onder de vlag van Foodbazar zoals deelname aan, organisatie van evenementen als markten, beurzen, workshops e.d.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk of per e-mail is overeengekomen.
 4. Door te bestellen bij Foodbazar gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Overeenkomst en bestellingen

 1. De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden.
 2. Foodbazar behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle op de website en de webwinkel genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 2. We maken een voorbehoud voor eventuele fouten in de prijsaanduidingen.

Artikel 4. Bezorgtermijnen

 1. Wij leveren in het algemeen binnen een dag. Voor specifieke goederen zoals brood en kaas en andere gevoelige producten werken we met vaste bestel/bezorgdagen/leveringstermijnen.
 2. Bezorgkosten worden in rekening gebracht volgens de tarieven en condities zoals gemeld op de site e.d.
 3. Indien een product niet op voorraad blijkt, terwijl het systeem aangeeft dat het wel op voorraad is, zullen wij u z.s.m. informeren en overleg plegen om tot een goede oplossing te komen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Foodbazar nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de klant/afnemer, deelnemer/leverancier etc. als gevolg van gebruik van het product. Tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Foodbazar of van één van haar medewerkers.
 2. In geval van productfouten, onjuiste etikettering wordt de aansprakelijkheid verlegd naar de deelnemende ondernemer, subsidiair naar de oorspronkelijke producent. Foodbazar fungeert slechts als tussenschakel.
 3. Kopers zijn de facto klant van onze deelnemers en niet van Foodbazar.

Artikel 6. Persoonsgegevens

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.
 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de koper binnen een redelijke termijn aan ons kenbaar worden gemaakt.
 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
  A. de gebreken niet binnen de in lid 2 hiervoor gesteld termijnen onder onze aandacht zijn gebracht.
  B. De koper ons geen/ onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
 4. Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.
 5. Persoonsgebonden informatie zal niet met andere partijen worden gedeeld of voor commerciële doeleinden worden ingezet, anders dan ter verbetering van onze dienstverlening aan deelnemers en/of klanten.

Artikel 7. Alcohol/Tabak etc.

 1. Wij verkopen geen alcohol en tabak aan mensen beneden de 18 jaar. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geeft u - bij bestelling van artikelen die alcohol en/of tabak bevatten op moment van aanschaf ouder te zijn dan 18 jaar.

Artikel 8. Betaling

 1. Alle bestellingen worden vooraf via Ideal of anderszins voldaan.
 2. In geval wordt afgeweken van vooruitbetaling, dan is, in geval van niet of niet-tijdige betaling, de koper aan ons verschuldigd: alle door ons ter invordering te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk. De buitengerechtelijke incassokosten bij het door ons uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zonder maximum en met een minimum van €. 50,--. Uit het enkele feit, dat wij ons verzekeren van de hulp van een derde om ter incasso te geraken, blijkt de grootte en gehoudenheid van de koper tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Overmacht

 1. Foodbazar doet er alles aan om u bestellingen naar juistheid te verzorgen doch kan het voorkomen dat door overmacht dingen kunnen misgaan. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 2. Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, weersomstandigheden, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Langerak, april 2014

Foodbazar

Lekdijk 62

2967GC Langerak

0184-609311

KvK 23082146 Rotterdam

Foodbazar is een onderdeel van Transparant Communicatie 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »